• image
 • image
 • image

Deventer Bomenstichting

Stationsboom geplant

Onder grote belangstelling van donateur, bestuur, vertegenwoordigers van de gemeente en wethouder Frits Roerink,

Is afgelopen dinsdag het bijpassende kunstwerk rond de geplaatste drietand esdoorn, onthuld door wethouder Frits Roerink.

Het kunstwerk herinnert  aan de windhoos die op 9 sept 1998 door het Rijsterborgherpark raasde en vele bomen vernielde.

Veel geld is toen verzameld om nieuwe bomen te kunnen planten in het Rijsterborgherpark. 

Van het laatste geld is nu een boom vlak voor het station geschonken, met de bijpassende boomspiegel, gemaakt door Paul Keijzer.

Oostriklaan: bomenkap i.v.m. onderdoorgang

De gemeente Deventer en Prorail gaan een onderdoorgang realiseren onder de spoorlijn Deventer – Almelo in de Oostriklaan. Ook het station Colmschate wordt vernieuwd. In het voorjaar van 2017 worden kabels en leidingen verlegd. Vanaf 1 juni kan de aannemer  beschikken over het werkterrein. Het totale project moet in de eerste helft van 2019 zijn afgerond. Een groot deel van de bomen in het projectgebied zal gekapt worden. Een beperkt aantal bomen is  aangemerkt als waardevol/te behouden, enkele zullen worden verplant.

In totaal is vergunning gegeven voor de kap van 78 bomen en het verplanten van drie bomen. De  meeste bomen zullen verdwijnen langs het Titus Brandsmaplein en Doornenburg. De gemeente is zich er van bewust dat het gevaar is dat een winderige kale vlakte ontstaat en  overweegt aanplant in diverse groene zones. Samen met de kap van bomen bij het Winkelcentrum  Flora dreigt er wel een kale winderige vlakte te ontstaan.

Deventer Bomenstichting is geïnformeerd over de plannen en heeft gepleit voor behoud en herplan t  van een aantal bomen. De mogelijkheden zijn daartoe echter uiterst beperkt door de  grootschaligheid van dit infrastructurele werk. Niettemin heeft ons pleidooi er toe geleid dat de  gemeente besloten heeft langs de Oostriklaan een mooie meerstammige eik plus wat bosjes er om  heen te behouden.

Oude eiken Brinkgreven

In het park van Brinkgreven (Dimence) staan o.a. twee bijzonder oude eiken.

Zo oud, dat het risico van vallende takken gevaarlijk groot is.

Dankzij een donatie van de Deventer Bomenstichting (Bomenfonds) konden in het najaar 2016 hekken rondom de bomen worden geplaatst. Hierdoor is de veiligheid beter gewaarborgd, zodat de bomen mogen blijven staan. De hekken zijn zo gekozen, dat ze mooi opgaan in het beeld van in het park.

 

 

Planten Stationsboom 15 november

Op dinsdag 15 november om 16.00 uur wordt de Stationsboom geplant en dat is in dit geval geen routineklus maar de afsluiting van een tijdperk.

Immers, wie erbij was en het natuurgeweld meemaakte, kan het onmogelijk zijn vergeten: de windhoos die Deventer trof op 9 september 1998. In het Rijsterborgherpark, ontworpen door Leonard Springer en geopend in 1888, werden meer dan honderd bomen geveld.

De burgers van Deventer kwamen spontaan in actie en er werd geld ingezameld om de schade te herstellen. De Deventer Bomenstichting kreeg het geld in beheer en heeft sindsdien gezorgd voor de verantwoorde besteding. Wie nu door het park loopt, ziet weinig terug van de enorme verwoesting van weleer. 

Met het laatste deel van het budget wordt 15 november een Drietands Esdoorn (acer buergerianum) geplant op een mooie opvallende plek dicht bij het park en pal voor het station op het onlangs gereed gekomen stationsplein.

Bovendien wordt dan de boomspiegel onthuld, een kunstwerk dat herinnert aan de storm van 1998. U bent van harte welkom bij deze mooie gebeurtenis.

Deventerbomenstichting maakt zich zorgen over het Rijsterborgher park

Aan de gemeente Deventer

t.a.v. Mariska Rijneveld

Datum:            31 augustus 2016

Betreft:            Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende. 

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

Aan de gemeente Deventer t.a.v. Mariska Rijneveld
Datum: 31 augustus 2016

Betreft: Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende.

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

 1. Op 20 augustus jl. heeft in het Rijsterborgherpark een stadsfestival plaatsgevonden, de eerste editie. Een breed opgezet feest met veel activiteiten, dat gebruikt maakt van deze romantische omgeving.
 2. Er liepen zo’n 7500 bezoekers rond. Vrachtverkeer voor aan- en afvoer van materieel (muziekpodia, faciliteiten etc) reed af en aan. Er werd materiaal opgeslagen.
 3. Door activiteiten als bovengenoemd treedt er onvermijdelijk bodemverdichting op. Dit heeft tot gevolg: groeistagnatie en conditievermindering van het levend groen. De bodem wordt namelijk samengedrukt waardoor de natuurlijke holten tussen de gronddeeltjes verdwijnen en de indringingsweerstand van de bodem toeneemt. De indringingsweerstand is een belangrijke indicator voor de doorwortelbaarheid van de bodem en dus voor de mogelijkheid van de boom voor het vormen van een sterk en gezond wortelstelsel.
  Daarnaast heeft de mate van bodemverdichting invloed op het lucht- en zuurstofgehalte in de bodem en op het vocht leverend vermogen en daarmee op het functioneren van de boomwortels. Sterk verdichte bodems kunnen wortelgroei en het functioneren van de wortels ernstig belemmeren waardoor bomen op termijn door verstikking van de wortels zelfs geheel kunnen afsterven.
  Het is zeer goed mogelijk dat er naast bodemverdichting ook andere nadelige gevolgen zijn cq schade wordt toegebracht.
 4. Het Rijsterborgherpark is een wettelijk beschermd groen rijksmonument. De gemeente is als eigenaar op grond van de Erfgoedwet verplicht dit cultuurgoed als zodanig in stand te houden in de staat waarin het zich nu bevindt.
 5. Om haar hierin te ondersteunen ontvangt zij van het rijk zelfs een onderhoudssubsidie (Subsidie instandhouding monumenten).
 6. Het park, ontworpen in 1887 door de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer, is o.i. niet bestand tegen activiteiten van deze omvang. Het betekent op den duur een aantasting, zo niet vernieling van de kwetsbare aanleg en het levende materiaal zoals bomen- en struikenbestand en gazons. M.a.w. er vindt dus ook aantasting plaats van het rijksmonument, waardoor de gemeente de wet overtreedt.
 7. Wij dringen erop aan ook respect voor dit stadspark te hebben in relatie met de mensen. Het park wordt veelvuldig bezocht om bijvoorbeeld ontspanning te vinden. Vele Deventenaren genieten van hun bijzondere park met zijn unieke en prachtige bomen. Dat het park de mensen nauw aan het hart ligt, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. Na de vernielingen aan bomen door de windhoos van 1998 heeft de Deventer bevolking spontaan een groot geldbedrag bijeengebracht, waarna het park zorgvuldig gerestaureerd is met o.a. aanplant van nieuwe bomen.
 8. Concluderend maken wij u erop attent dat evenementen van deze omvang niet thuishoren in een historisch park als onderhavige. Mocht er een tweede editie van het Stadsfestival komen, dan niet in Rijsterborgherpark of een ander historisch park. Een evenemententerrein of een stadion is hier beter geschikt voor.
  Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  De Deventer Bomenstichting Bert Zielhuis, voorzitter
  Voor deze, Thera Lindenbergh, secretaris
  NB: Mocht deze brief bij u niet op de juiste plaats zijn, wilt u dan er zorg voor dragen dat hij daar wel komt?

Stationsbomen

Zoals eerder gemeld, hebben we een financiële bijdrage toegezegd voor het planten van bomen op het nieuwe stationsplein. Dat geld is het restant van de stormpot i.v.m. de windhoos van 1998.
De komende maanden krijgt het stationsplein z’n definitieve vorm. Zodra we de plantdatum weten, krijgt u bericht.

Boeken

Wij hebben nog exemplaren van 'Het Deventer Bomenboek' en 'Wandelen langs Deventer Bomen' in voorraad.
Als donateur kunt u ze nog steeds met korting aanschaffen op de onderstaande adressen. Nieuwe donateurs ontvangen het wandelboek als welkomstgeschenk.
Deze boeken staan overigens sinds kort ook in de nieuwe bibliotheek van het Stadhuis!

Bomen op schoolpleinen

P4130009 kleinOm het belang van bomen er al van jongs af in te prenten, hebben we een project dat het mogelijk maakt om basisscholen een schoolpleinboom aan te bieden.
Bij De Kleine Johannes, de Vrije School aan de Oosterstraat, hebben we meegewerkt aan het initiatief van ouders en onderwijzers om van het schoolplein een groen speelpark te maken.
In voorbereiding is een plantproject i.s.m. de Cees Wilkeshuis School aan de J. van Vlotenlaan. Verder zijn er nog plannen bij het Kindcentrum Rivierenwijk en bij de Borgloschool Groenewold en er is recent een eik geplant bij de Kleine Planeet.
We zijn op stoom.

Kap Worpplantsoen

Groot was de verontwaardiging toen op 10 februari bleek dat een 200 jaar oude beuk in het Worpplantsoen per ongeluk was gekapt.
Velen hebben gereageerd en ook de DBS liet van zich horen. Dit leidde o.a. tot een discussie in de Gemeenteraad over verbetering van de kapprocedure.

Winkelcentrum Flora

We zijn geraadpleegd bij de uitbreidings-plannen van supermarkten op het winkelcentrum Flora. Wij hebben onze bezwaren geuit tegen de onnodige kap van een groot aantal bomen. Meer nieuws volgt.

Brinkgreven

P2160002 kleinDoor het uitscheuren van een zware tak van een indrukwekkende eeuwenoude eik dreigde kap. Na overleg met de terrein-beheerder mag de eik toch blijven. Zo'n heel oude boom is tegenwoordig een echte bijzonderheid. Met hulp van het Deventer Bomenfonds worden nu maatregelen genomen om gevaar voor mens en materieel te beperken. Zoals hier (zie foto) het verwijderen van dood hout. Ook komt er een Engels hekwerk omheen.
Over kap en de noodzaak van diverse bomen op het terrein is nauw overleg gaande tussen Brinkgreven, de gemeente en de DBS.

Laanbomen

Laanbomenverjonging wordt tegenwoordig gefinancierd uit de algemene pot groenbeheer. Een recent project was een deel van de Boxbergerweg. De gemeente heeft een lijstje van lanen die aangepakt worden de komende jaren. De DBS wordt door de gemeente van te voren op de hoogte gesteld van de plannen en levert waar nodig input.

ANBI stichting – Erkend goed doel

We brengen u nog eens onder de aandacht, dat aan de DBS de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat legaten en erfenissen vrijgesteld zijn van erfbelasting.

Ook schenkingen zijn vrijgesteld en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

ANBI