• image
 • image
 • image

Deventer Bomenstichting

Deventerbomenstichting maakt zich zorgen over het Rijsterborgher park

Aan de gemeente Deventer

t.a.v. Mariska Rijneveld

Datum:            31 augustus 2016

Betreft:            Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende. 

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

Aan de gemeente Deventer t.a.v. Mariska Rijneveld
Datum: 31 augustus 2016

Betreft: Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende.

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

 1. Op 20 augustus jl. heeft in het Rijsterborgherpark een stadsfestival plaatsgevonden, de eerste editie. Een breed opgezet feest met veel activiteiten, dat gebruikt maakt van deze romantische omgeving.
 2. Er liepen zo’n 7500 bezoekers rond. Vrachtverkeer voor aan- en afvoer van materieel (muziekpodia, faciliteiten etc) reed af en aan. Er werd materiaal opgeslagen.
 3. Door activiteiten als bovengenoemd treedt er onvermijdelijk bodemverdichting op. Dit heeft tot gevolg: groeistagnatie en conditievermindering van het levend groen. De bodem wordt namelijk samengedrukt waardoor de natuurlijke holten tussen de gronddeeltjes verdwijnen en de indringingsweerstand van de bodem toeneemt. De indringingsweerstand is een belangrijke indicator voor de doorwortelbaarheid van de bodem en dus voor de mogelijkheid van de boom voor het vormen van een sterk en gezond wortelstelsel.
  Daarnaast heeft de mate van bodemverdichting invloed op het lucht- en zuurstofgehalte in de bodem en op het vocht leverend vermogen en daarmee op het functioneren van de boomwortels. Sterk verdichte bodems kunnen wortelgroei en het functioneren van de wortels ernstig belemmeren waardoor bomen op termijn door verstikking van de wortels zelfs geheel kunnen afsterven.
  Het is zeer goed mogelijk dat er naast bodemverdichting ook andere nadelige gevolgen zijn cq schade wordt toegebracht.
 4. Het Rijsterborgherpark is een wettelijk beschermd groen rijksmonument. De gemeente is als eigenaar op grond van de Erfgoedwet verplicht dit cultuurgoed als zodanig in stand te houden in de staat waarin het zich nu bevindt.
 5. Om haar hierin te ondersteunen ontvangt zij van het rijk zelfs een onderhoudssubsidie (Subsidie instandhouding monumenten).
 6. Het park, ontworpen in 1887 door de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer, is o.i. niet bestand tegen activiteiten van deze omvang. Het betekent op den duur een aantasting, zo niet vernieling van de kwetsbare aanleg en het levende materiaal zoals bomen- en struikenbestand en gazons. M.a.w. er vindt dus ook aantasting plaats van het rijksmonument, waardoor de gemeente de wet overtreedt.
 7. Wij dringen erop aan ook respect voor dit stadspark te hebben in relatie met de mensen. Het park wordt veelvuldig bezocht om bijvoorbeeld ontspanning te vinden. Vele Deventenaren genieten van hun bijzondere park met zijn unieke en prachtige bomen. Dat het park de mensen nauw aan het hart ligt, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. Na de vernielingen aan bomen door de windhoos van 1998 heeft de Deventer bevolking spontaan een groot geldbedrag bijeengebracht, waarna het park zorgvuldig gerestaureerd is met o.a. aanplant van nieuwe bomen.
 8. Concluderend maken wij u erop attent dat evenementen van deze omvang niet thuishoren in een historisch park als onderhavige. Mocht er een tweede editie van het Stadsfestival komen, dan niet in Rijsterborgherpark of een ander historisch park. Een evenemententerrein of een stadion is hier beter geschikt voor.
  Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  De Deventer Bomenstichting Bert Zielhuis, voorzitter
  Voor deze, Thera Lindenbergh, secretaris
  NB: Mocht deze brief bij u niet op de juiste plaats zijn, wilt u dan er zorg voor dragen dat hij daar wel komt?

ANBI