Het beleid

Boze burgers richtten in mei 1990 de Deventer Bomenstichting (DBS) op, als reactie op de onaangekondigde kap van een aantal esdoorns aan de Noordenbergsingel. Als doelstelling werd toen geformuleerd ‘het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Deventer en omstreken’.

In haar beleid poogt de stichting dit doel te realiseren door waardevolle bomen in de gemeente Deventer te beschermen en incidenteel nieuwe bomen te planten.

Waarom zijn bomen zo belangrijk? Bomen hebben een esthetische en recreatieve waarde. Ze zijn een belangrijke gezondheidsfactor, omdat ze fijnstof uit de lucht filteren en stress reduceren. Ze dragen bij aan het bergen van overtollig water en zorgen voor koeling in met name de steden. Ook worden ze als de ruggengraat van de ecologische structuur beschouwd.

Wij kunnen als stichting niet alle bomen in de gaten houden. Daarom beperken we ons in de praktijk tot beschermwaardige en monumentale bomen. Hierbij gaat het om resp. ruwweg twee duizend en vier honderd bomen.

Allereerst was een inventarisatie gewenst van het bestand aan beschermwaardige bomen. Daarom hebben wij in 2006 eenmalig een lijst gemaakt van monumentale bomen in de gemeente. Die lijst speelt sindsdien als achtergrondinfo mee in de besluitvorming van de gemeente Deventer. Helaas is het door beperkte menskracht niet mogelijk die lijst periodiek te herzien en actueel te houden. Het hanteren van de lijst heeft vanuit het gezichtspunt van de gemeente juridische bezwaren. De actualiteit wordt in zekere mate gewaarborgd doordat bij de aanvrage van een kapvergunning de gemeente bepaalde afwegingscriteria hanteert, waarbij de status van de boom wordt gedefinieerd. Het kapprotocol van de gemeente geeft hierover bijzonderheden.

Bij verschillende gelegenheden plant de stichting nieuwe bomen. Hierbij gaat het niet om de grote aantallen, maar meer om de aandacht te vestigen op de noodzaak Deventer groen te houden. Voorbeelden zijn deelname aan de jaarlijkse boomfeestdag, aanplant in het Rijsterborgherpark na de grote storm van 1998, op schoolpleinen en bij herinrichtingsprojecten als de Boreel en het Stationsplein.

Bomen vergen onderhoud. Het snoeien en verbeteren van de groeiomstandigheden van een monumentale boom kan een kostbare zaak zijn. Daarom heeft de DBS in 2012 een Bomenfonds opgericht, met het doel de genoemde activiteiten van particulieren te subsidiƫren. Het fonds wordt gevuld door een jaarlijkse donatie van de gemeente Deventer. Via de website van de stichting kan een ieder een aanvraag indienen.

Wij zoeken samenwerking met verschillende gremia.
Zo legt de stichting bij de grotere projecten contact met de bewoners van de betreffende wijk. Ook worden wij regelmatig door groepen en individuele burgers om advies gevraagd. Contacten worden ook gelegd wanneer wij met een kraam deelnemen aan manifestaties als oogstfeest, dag van het park, lentefair e.d. De website van de stichting (www.deventerbomenstichting.nl) geeft informatie over de stichting in het algemeen en recente activiteiten in het bijzonder. Met behulp van publicaties brengen wij bomen onder de aandacht, zoals in het “Deventer Bomenboek” en “Wandelen langs Deventer Bomen”.
Tijdens de jaarlijkse boomfeestdag is er contact met scholen en in het project ‘schoolpleinbomen’ doen wij een aanbod aan basisscholen om een boom te planten. Daarbij behoort ook een lespakket.
Met de gemeente is er kwartaaloverleg waarin de projecten worden besproken en de stichting de gelegenheid krijgt haar mening te geven. Wij volgen alle kapaanvragen en tekenen officieel bezwaar aan als we het met de voorgenomen kap oneens zijn. Ook controleren wij of herplant plaats vindt.
Er zijn regelmatig contacten met andere groene organisaties zoals de Ulebelt en het Platform Natuur en Milieu.

De achterban van de DBS wordt gevormd door de ruim twee honderd donateurs die met hun financiƫle bijdrage ons werk mogelijk maken. Wij sturen hen jaarlijks een nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van de belangrijkste activiteiten. Ook jaarlijks is de donateursdag, waarbij een lezing of een excursie wordt georganiseerd.

Organisatie is een onmisbaar middel om het beleid te realiseren. Het bestuur vergadert iedere zes weken. De werkgroep Bomen in het bestuur volgt de kapvergunningen, overlegt met en adviseert de gemeente en beantwoordt vragen van particulieren. En er is een Klankbordgroep waarvan de leden inzetbaar zijn voor incidentele acties , zoals het bemensen van een kraam bij manifestaties.

 

Privacy

De Deventer Bomenstichting hanteert een in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld protocol.

In dit dossier is vastgelegd hoe de Deventer Bomenstichting omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Hier kunt u de privacyverklaring, die hierbij hoort, inzien: PRIVACYVERKLARING IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING