• image
 • image
 • image

Deventer Bomenstichting

Deventerbomenstichting maakt zich zorgen over het Rijsterborgher park

Aan de gemeente Deventer

t.a.v. Mariska Rijneveld

Datum:            31 augustus 2016

Betreft:            Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende. 

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

Aan de gemeente Deventer t.a.v. Mariska Rijneveld
Datum: 31 augustus 2016

Betreft: Festivals in het Rijsterborgher park

Ons kenmerk: GHL/16/8.31

Geachte mevrouw Rijneveld,

De Deventer Bomenstichting vraagt uw aandacht voor het volgende.

Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het Rijsterborgherpark.

 1. Op 20 augustus jl. heeft in het Rijsterborgherpark een stadsfestival plaatsgevonden, de eerste editie. Een breed opgezet feest met veel activiteiten, dat gebruikt maakt van deze romantische omgeving.
 2. Er liepen zo’n 7500 bezoekers rond. Vrachtverkeer voor aan- en afvoer van materieel (muziekpodia, faciliteiten etc) reed af en aan. Er werd materiaal opgeslagen.
 3. Door activiteiten als bovengenoemd treedt er onvermijdelijk bodemverdichting op. Dit heeft tot gevolg: groeistagnatie en conditievermindering van het levend groen. De bodem wordt namelijk samengedrukt waardoor de natuurlijke holten tussen de gronddeeltjes verdwijnen en de indringingsweerstand van de bodem toeneemt. De indringingsweerstand is een belangrijke indicator voor de doorwortelbaarheid van de bodem en dus voor de mogelijkheid van de boom voor het vormen van een sterk en gezond wortelstelsel.
  Daarnaast heeft de mate van bodemverdichting invloed op het lucht- en zuurstofgehalte in de bodem en op het vocht leverend vermogen en daarmee op het functioneren van de boomwortels. Sterk verdichte bodems kunnen wortelgroei en het functioneren van de wortels ernstig belemmeren waardoor bomen op termijn door verstikking van de wortels zelfs geheel kunnen afsterven.
  Het is zeer goed mogelijk dat er naast bodemverdichting ook andere nadelige gevolgen zijn cq schade wordt toegebracht.
 4. Het Rijsterborgherpark is een wettelijk beschermd groen rijksmonument. De gemeente is als eigenaar op grond van de Erfgoedwet verplicht dit cultuurgoed als zodanig in stand te houden in de staat waarin het zich nu bevindt.
 5. Om haar hierin te ondersteunen ontvangt zij van het rijk zelfs een onderhoudssubsidie (Subsidie instandhouding monumenten).
 6. Het park, ontworpen in 1887 door de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer, is o.i. niet bestand tegen activiteiten van deze omvang. Het betekent op den duur een aantasting, zo niet vernieling van de kwetsbare aanleg en het levende materiaal zoals bomen- en struikenbestand en gazons. M.a.w. er vindt dus ook aantasting plaats van het rijksmonument, waardoor de gemeente de wet overtreedt.
 7. Wij dringen erop aan ook respect voor dit stadspark te hebben in relatie met de mensen. Het park wordt veelvuldig bezocht om bijvoorbeeld ontspanning te vinden. Vele Deventenaren genieten van hun bijzondere park met zijn unieke en prachtige bomen. Dat het park de mensen nauw aan het hart ligt, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. Na de vernielingen aan bomen door de windhoos van 1998 heeft de Deventer bevolking spontaan een groot geldbedrag bijeengebracht, waarna het park zorgvuldig gerestaureerd is met o.a. aanplant van nieuwe bomen.
 8. Concluderend maken wij u erop attent dat evenementen van deze omvang niet thuishoren in een historisch park als onderhavige. Mocht er een tweede editie van het Stadsfestival komen, dan niet in Rijsterborgherpark of een ander historisch park. Een evenemententerrein of een stadion is hier beter geschikt voor.
  Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  De Deventer Bomenstichting Bert Zielhuis, voorzitter
  Voor deze, Thera Lindenbergh, secretaris
  NB: Mocht deze brief bij u niet op de juiste plaats zijn, wilt u dan er zorg voor dragen dat hij daar wel komt?

Stationsbomen

Zoals eerder gemeld, hebben we een financiële bijdrage toegezegd voor het planten van bomen op het nieuwe stationsplein. Dat geld is het restant van de stormpot i.v.m. de windhoos van 1998.
De komende maanden krijgt het stationsplein z’n definitieve vorm. Zodra we de plantdatum weten, krijgt u bericht.

Boeken

Wij hebben nog exemplaren van 'Het Deventer Bomenboek' en 'Wandelen langs Deventer Bomen' in voorraad.
Als donateur kunt u ze nog steeds met korting aanschaffen op de onderstaande adressen. Nieuwe donateurs ontvangen het wandelboek als welkomstgeschenk.
Deze boeken staan overigens sinds kort ook in de nieuwe bibliotheek van het Stadhuis!

Bomen op schoolpleinen

P4130009 kleinOm het belang van bomen er al van jongs af in te prenten, hebben we een project dat het mogelijk maakt om basisscholen een schoolpleinboom aan te bieden.
Bij De Kleine Johannes, de Vrije School aan de Oosterstraat, hebben we meegewerkt aan het initiatief van ouders en onderwijzers om van het schoolplein een groen speelpark te maken.
In voorbereiding is een plantproject i.s.m. de Cees Wilkeshuis School aan de J. van Vlotenlaan. Verder zijn er nog plannen bij het Kindcentrum Rivierenwijk en bij de Borgloschool Groenewold en er is recent een eik geplant bij de Kleine Planeet.
We zijn op stoom.

Kap Worpplantsoen

Groot was de verontwaardiging toen op 10 februari bleek dat een 200 jaar oude beuk in het Worpplantsoen per ongeluk was gekapt.
Velen hebben gereageerd en ook de DBS liet van zich horen. Dit leidde o.a. tot een discussie in de Gemeenteraad over verbetering van de kapprocedure.

Winkelcentrum Flora

We zijn geraadpleegd bij de uitbreidings-plannen van supermarkten op het winkelcentrum Flora. Wij hebben onze bezwaren geuit tegen de onnodige kap van een groot aantal bomen. Meer nieuws volgt.

Brinkgreven

P2160002 kleinDoor het uitscheuren van een zware tak van een indrukwekkende eeuwenoude eik dreigde kap. Na overleg met de terrein-beheerder mag de eik toch blijven. Zo'n heel oude boom is tegenwoordig een echte bijzonderheid. Met hulp van het Deventer Bomenfonds worden nu maatregelen genomen om gevaar voor mens en materieel te beperken. Zoals hier (zie foto) het verwijderen van dood hout. Ook komt er een Engels hekwerk omheen.
Over kap en de noodzaak van diverse bomen op het terrein is nauw overleg gaande tussen Brinkgreven, de gemeente en de DBS.

Laanbomen

Laanbomenverjonging wordt tegenwoordig gefinancierd uit de algemene pot groenbeheer. Een recent project was een deel van de Boxbergerweg. De gemeente heeft een lijstje van lanen die aangepakt worden de komende jaren. De DBS wordt door de gemeente van te voren op de hoogte gesteld van de plannen en levert waar nodig input.

ANBI stichting – Erkend goed doel

We brengen u nog eens onder de aandacht, dat aan de DBS de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is verleend. Dat wil zeggen dat legaten en erfenissen vrijgesteld zijn van erfbelasting.

Ook schenkingen zijn vrijgesteld en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Afscheid

Petro Hetjes, die jarenlang o.a. de gemeentelijke kaplijst kritisch bijhield, is tot onze spijt deze zomer met zijn werk voor de Deventer Bomenstichting gestopt. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn werk en wensen hem het allerbeste.

Op 1 oktober hebben we met velen in de Lebuïnuskerk afscheid genomen van Riet Kristinsson, oud bestuurslid en erelid van
de DBS.

Bomen op schoolpleinen

schoolpleinboom ulebeltOm het belang van bomen al van jongs afin te prenten, hebben we een project dat het mogelijk maakt om basisscholen een

schoolpleinboom aan te bieden.
Heeft u suggesties? Laat het ons weten.

Bomenfonds

Het in 2012 door de DBS opgerichte Bomenfonds blijkt een schot in de roos. Er is sindsdien flink gebruik gemaakt van de mogelijkheden: 28 monumentale bomen hebben een onderhoudsbeurt gehad en kunnen weer jaren mee.

Particulieren kunnen er ook dit najaar nog een beroep op doen. Zegt het voort!

Nieuwe Bomen

Op 18 november biedt de DBS bomen aan in het kader van het 100 jarig bestaan van het door Leonard Springer ontworpen

Nieuwe Plantsoen. U bent van harte welkom om 10.45 uur bij de watertoren.

nieuwe plansoen springer
Voor het nieuwe stationsplein hebben we een financiële bijdrage toegezegd voor het plaatsen van een meerstammige
drietandsesdoorn (Acer buergerianum).
Dat geld was nog beschikbaar in de "stormpot" die na de windhoos in 1998 tot stand kwam dankzij bijdragen van de
Deventer bevolking en het bedrijfsleven.

Rode beuk - Diepenveenseweg

rodebeuk diepenveenseweg

Naar aanleiding van een vraag over de rode beuk aan de Diepenveense weg kan de Deventer Bomenstichting het volgende melden.

Het was ons inderdaad opgevallen dat deze rode beuk er bijzonder slecht uit ziet. Hij is op sterven na dood en zal niet meer herstellen.

Wat er aan de hand is is gissen, maar het vermoeden is dat de boom een probleem heeft op de plaats waar de vergroeiing is van de onder- en de bovenstam. De boom is als een dun takje veredeld op een onderstam, dat was een gewoon groen beukje met wortels. De tak, die er ooit op geënt werd is nu de rode beuk geworden die we nu zien. Op ca. 1.5 hoogte is een brede ring rondom de stam te zien. Dat is de oorspronkelijke plaats waar het takje op de onderstam is geënt. Blijkbaar is dat niet helemaal goed gegaan en is er een vergroeiing naar binnen toe die de sapstroom nu onderbreekt.

Schimmel zou een andere mogelijkheid zijn, dat is minder waarschijnlijk want aantastingen door schimmel verlopen veel langzamer.

De Deventer Bomenstichting vreest dat de boom deze winter gekapt gaat worden.

In het kwartaal overleg dat de stichitng met de gemeente heeft, zullen wij vragen om weer een rode beuk te planten.

ANBI